Potrebujete
právnika?
Advokátska kancelária H ǀ P ǀ R
Kontaktujte nás

Advokátska kancelária
H | P | R


 

 

Advokátska kancelária H | P | R poskytuje svojim klientom profesionálne právne služby vo všetkých oblastiach práva na celom území Slovenskej republiky. Právne služby poskytujeme v rámci celého územia Slovenskej republiky aj v zahraničí prostredníctvom spolupracujúcich advokátskych kancelárií.

 

 

Medzi našich klientov patria domáce a zahraničné fyzické ako aj právnické osoby, podnikatelia, obchodné spoločnosti, medzinárodné spoločnosti z Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Veľkej Británie a USA. Naša advokátska kancelária kladie dôraz na odbornosť a komplexnosť poskytovaných právnych služieb pre svojich klientov, pričom prísne dbáme na dôvernosť informácií poskytovaných nám našimi klientmi.

 

Výkona advokácie nie je pre nás len zamestnaním, ale svoje svoju prácu berieme ako poslanie. Snažíme sa, aby naše služby prinášali pre klienta okrem želaných cieľov aj ďalšiu pridanú hodnotu.

 

 

 

 

 

Skúsenosti, Tradícia, Stabilita

Advokátska kancelária H | P | R bola založená advokátmi JUDr. Romanom Hriadelom ml., JUDr. Pavlom Hegerom a JUDr. Romanom Hriadelom st., ktorý okrem advokácie pôsobil aj ako sudca na Krajskom súde v Banskej Bystrici. V súčasnoti tvoria advokátsku kanceláriu  traja advokáti,  JUDr. Roman Hriadel ml., ktorý okrem výkonu advokácie pôsobí aj ako správca konkurznej podstaty pri Ministerstve spravodlivosti SR, JUDr. Pavol Heger, ktorý je o certifikovaným odborníkom na právo duševného vlastníctva a advokát JUDr. Roman Hriadel st. Advokátom, ktorí tvoria tím kancelárie prejavili dôveru stovky klientov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precízna príprava

Advokátska kancelária H | P | R kladie dôraz na precíznu prípravu, odbornosť a znalosť jednotlivých oblastí prava. Samozrejmosťou je používanie elektronických prostriedkov pri realizovaní podaní v rámci súdov a ďalších orgánov štátnej správy.

 

 

 

 

Zameranie

Právne služby poskytujeme vo všetkých oblastiach práva vrátane sporovej agendy - občianske právo, obchodné právo a právo obchodných spoločností, trestné právo, konkurzné právo, pracovné právo, správne právo, ústavné právo, športové právo, právo duševného vlastníctva a iné. Našich klientov zastupujeme pred súdmi, správnymi orgánmi, orgánmi verenej správy, orgánmi miestnej štátnej správy. Taktiež poskytujeme našim klientom komplexné poradenstvo pri ich podnikateľskej činnosti, a to od začiatkov až po ukončenie. Advokátska kancelária tiež poskytuje poradenstvo ako zástupca vo všetkých konaniach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva (ochranné známky, logá, patenty a pod.) pričom v tejto oblasti úzko spolupracuje s renomovanou spoločnosťou InVALUE s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občianske právo 

 • Bytové právo, správa nehnuteľností
 • Autorské právo
 • Exekučné právo
 • Zmluvné právo
 • Sporová aj nesporová agenda
 • Dedičské právo
 • Záväzkové právo
 • Vecné práva
 • Rodinné právo
 • Zodpovednostné vzťahy
 • Ochrana spotrebiteľa
 • Ochrana osobných údajov
 

Pracovné právo 

 • Zakladanie obchodných spoločností
 • Príprava Valných zhromaždení
 • Príprava zmlúv
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Zastupovanie klienta v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi
 • Zmenkové a šekové právo
 • Burzové právo
 • Živnostenské právo
 • Právo cenných papierov

 

 

Trestné právo 

 • Obhajoba v trestom a priestupkovom konaní
 • Probačné a mediačné konanie
 • Právny styk s cudzinou
 • Návrhy na začatie trestného stíhania, opravné prostriedky
 

Obchodné právo 

 • Výkon funkcie správcu konkurznej podstaty
 • Vypracovanie reštrukturalizačných posudkov
 • Príprava zmlúv
 • Právne rozbory, audity, porady, konzultácie, návrhy komplexného riešenia danej problematiky
 • Zastupovanie v konkurznom konaní
 • Konkurzné právo
 • Osobný bankrot a oddĺženie
 • Činnosť oprávnenej osoby pri registrácii partnera verejného sektora do registra PVS

 

 

Právo duševného vlastníctva 

 • zastupovanie pred ÚPV, EUIPO, WIPO
 • registrácia ochranných známok, patentov, úžitkových vzorov
 • činnosti na národnej aj medzinárodnej úrovni
 • všeobecné poradenstvo ohľadom tvorby ochrannej známky a loga
 • komplexné služby v oblasti autorského práva
 • registrácia dizajnov
 

Správne právo 

 • Zastupovanie v správnych konaniach
 • Hospodárska súťaž
 • Stavebné konanie , územné konanie a pod.
 • Opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov
 • Zastupovanie klienta v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi
 • Zabezpečenie certifikátov, povolení a odborných spôsobilostí

 

 

Športové právo 

 • Zastupovanie a právna pomoc športovcom pri vymáhaní ich práv a pohľadávok voči športovým klubom
 • Zastupovanie a právna pomoc klubom pri budovaní korektných a transparentných zmluvných vzťahov s hráčmi
 • Zastupovanie v sporoch súvisiacich so športovým právom, vrátane zastupovania pred medzinárodnými arbitrážnymi orgánmi
 • Vypracovanie právnych analýz kontrola a pripomienkovanie zmlúv
 

 

 

 

 

 

Svoje služby advokátska kancelária poskytuje v akejkoľvek forme požadovanej našimi klientmi, a to najmä formou:

 

 • právneho poradenstva a konzultácií,
 • prípravy alebo pripomienkovania zmlúv, dohôd a iných právnych dokumentov,
 • prípravy právnych analýz, stanovísk a vyjadrení,
 • vykonávania právnych auditov (due diligence),
 • zastupovania v súdnych, správnych a iných konaniach, vrátane podávania žalôb, návrhov a iných podaní
 • zastupovania alebo účasti pri rokovaniach s obchodnými partnermi, protistranami, štátnymi / neštátnymi orgánmi a inštitúciami, ako aj inými právnickými a fyzickými osobami
 • prípravy všeobecne záväzných alebo interných právnych predpisov,
 • vymáhania pohľadávok (mimosúdne, súdne, exekučne, konkurzne).

 

 

 

Našich klientov poznáte

 

     

 

     

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Kancelária Bratislava


Galvaniho 7/D,
821 04 Bratislava
+421 918 027 688
hriadel@hpr-attorneys.eu

Kancelária Žilina


Národná č. 806/16,
010 01 Žilina
+421 41 5622 537
+421 905 380 533
hriadel@hpr-attorneys.eu

Kancelária Trenčín


Hasičská 115/3,
911 01 Trenčín
+421 907 686 624
heger@hpr-attorneys.eu

Fakturačné údaje


H | P | R Advokátska kancelária s.r.o. 
Galvaniho 7/D  Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04 
IČO:  51 643 359 
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I

Vaše meno:
Telefón:
Váš e-mail: *
Overovací kód: *
Správa: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia